top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

27

6483

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אהרן נחמני

חיים נחמן ביאליק

צד ב':

ד"ר זגורובסקי

ש. גולדברג

שופטים:

ד"ר_____

ד"ר משה ולד

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יהושע חנא רבניצקי, עיתונאי ומול עברי שנולד ברוסיה בשנת 1859.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

ביאליק ורבניצקי הלכו ברחוב לבקר חבר גוסס. הם דיברו זה עם זה באידיש. אחריהם הלך התובע שהעיר לביאליק על שלא דיבר עברית. ביאליק כעס על התערבותו בשיחה פרטית ואמר לו: לך לעזאזל.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/ פ- 6483/ 614

מקור ארכיוני:

bottom of page