top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

27

4226

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

ש.ז. אברך (אנגרוכט?)

יצחק פרומקין

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יצחק ליב גולדברג.
יעקב שלוש.
א. יעקב לוי.
דוד סמילנסקי.
אברהם טננבוים.
הגב' מרים שרה מוזס.
מר יצחק רודי.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע גורס כי הנתבע העליב אותו במשרד בו הוא עובד, משרד ספרי האחוזה - רישום קרקעות - טאבו, בפומבי, במעמד קהל גדול. לכן הוא תובע את עלבונו.
בנוסף לקובלנה זו המופיעה בתיק, יש בתיק מכתב בו התובע כותב לבית המשפט כי הוא חוזר בו מתביעתו נגד מר יצחק פרומקין.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4226 / 640

מקור ארכיוני:

bottom of page