top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5812

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

דר ש. רוזנבוים

עוד צבי בלקובסקי

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

עוד מינקובסקי.
מ. רבינוביץ.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טען כי הנתבע אמר שהוא פסול מלהיות יושב ראש חבר השופטים (כנראה בבית משפט השלום העברי, לפי תאור הדמוית והשנה בה התנהלה התביעה) שהתמנה על ידי בית הדין של הקונגרס. התובע רואה בכך עלבון, פגיעה בכבודו והוצאת דיבה. הנתבע אמר כי לא היו דברים מעולם.
השופטים שאלו את התובע האם הוא מסתפק בהצהרת הנתבע. התובע אמר שכן ובכך סיימו השופטים את המשפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/פ-5812 / 640

מקור ארכיוני:

bottom of page