top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

66 441

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

זכריה בן שלום (טבריה) שעובד בכפר ימה

איסתר אשתו של בן ימין בן שמואל (ימה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשמת איסתר קיללה את המתלונן וביזתה אותו בצורה חמורה

תוצאת ההליך:

חזרה מכתב האישום , וחיוב המתלונן 10 ג'רושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1757

מקור ארכיוני:

bottom of page