top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

24

4215

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אהרן נחמני

הניגמן יעקב

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אלכסנדר רפופורט.
ישראל אפשטין.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע תבע תביעה נגדית את הנתבע שפסל אותו בתור עד לבוררות בין ש. גזנדה ורמון. בתיק קיימות התכתבויות של הועד הזמני של אגודת עורכי הדין שבשם חבר אגודתם, עורך הדין הניגמן, הנתבע, מבקשים לבטל את התביעה משום שלטענתם עורך דין בזמן הגנתו נאלץ לפנות לעיתים לצדדים במשפט בדברים שלא היה אומר מחוץ לכתלי בית המשפט כי היו נחשבים מעליבים. לטענתם מקובל בכל העולם כי עורכי דין פטורים מדברים כאלה.
עוד כותבים במכתב זה כי יש תקדים בארץ למקרה כזה שבו עורך דין מירושלים קרא לצד שכנגד בשמות לא יפים במשך הגנתו וזה הגיש משפט נגדו. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה מבלי להזמין את הצדדים אפילו. כמובן שהתובע ביקש להופיע בפני בית המשפט ולהביע טעמי התנגדותו. בית המשפט החליט כי אין באפשרותו לבטל את התביעה ואגודת עורכי הדין מסרה את המשפט לבית המשפט העליון.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4215 / 603

מקור ארכיוני:

bottom of page