top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

2 361\60

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

יהודית בת אלקסנדר (טבריה)

יגור בן חנין ואשתו ובנותיו רבקה ורינה (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

קללה ובזיון , 8.1.1920, (טבריה)

תוצאת ההליך:

זיכוי בשל חוסר ראיות

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1699

מקור ארכיוני:

bottom of page