top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

44

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Habib E Salem

Nicola Yorki El Roumi

Daoud Khalaf

The Chief Execution Officer, Jerusalem.

צד ב':

לא ידוע

Frumkin

שופטים:

Corrie

Levitsky

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

סד"א

נושא:

תאור המקרה:

משכנתא מומשה והתעוררה פלוגתא לגבי שערי המרת המטבעות הזרים. הדיון הועבר לבית משפט אחר וע"כ העתירה. בית המשפט קבע כי ההעברה התבצעה כדין שכן לבית המשפט המחוזי בכובעו כראש הוצל"פ, לא הייתה הסמכות לדון בפלוגתא.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page