top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

16

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

George Bishara Kirdahi

Najat Abdel Amin

Chief Execution Officer, Haifa

צד ב':

לא ידוע

Khayat

שופטים:

Acting Chief Justice

Moghannam

עו"ד/מיצג צד א':

Abcarius Bey

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

קנין/מקרקעין

נושא:

תאור המקרה:

העותר קנה מקרקעין שהוצע במכירה פומבית ע"י המשיב 1 כחלק מיישום פסק דין. העותר קיבל את הקנין כשחלק ממנו מוחזק ע"י אחר. העתירה היא על החלטת המשיב 1 לרשום את הקרקע על שמו של העותר אך ללא זכות החזקה. בית המשפט קובע כי למרות שבכל מחירה יש להצהיר האם מועברת גם זכות החזקה, העותר ידע שישנם חלקים במקרקעין הנמצאים בהחזקת אחרים וכיוון שלא נקט באמצעי זהירות טרם הקניה, העתירה נדחית.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page