top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

86 57

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

משה רחמים (טבריה)

הרון בן נחום קורדי (טבריה )

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם טען שהמתלונן קיים יחסי מין עם גב' אסתרית מזרחי מטבריה

תוצאת ההליך:

הוחלט לאחד את התביעה עם תביעה 21-58 בשל זהות העובדות

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1797

מקור ארכיוני:

bottom of page