top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

19

285

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

בועז דנקנר

ישראל פרידמן

צד ב':

קרניצי

שוחט

שופטים:

ברזילי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע והנתבע סוחרים בתבואה. לפי התלונה, הנתבע קינא בהצלחתו של התובע והפיץ בין הסוחרים והלקוחות שהוא פושט רגל. במשפט התברר כי קיים נוהג בין הסוחרים לברר מצבו הכלכלי של סוחר אחר, אך השופטים השתכנעו, למרות עמדתו החולקת של השופט שוחט, שהנתבע ניסה לפגוע בעסקיו של התובע. כפי הנראה מדובר בדיבה הדדית, אך הפגיעה במוניטין העסקי היא בעיקר לתובע.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-285 / 588

מקור ארכיוני:

bottom of page