top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1130

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם אפרתי

זאב פרנקפורט

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

א. לוית
שמעון גולדזויגר

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בצאת התובע והנתבע מבית משפט השלום העברי, שם התובע היה הטוען כנגד הנתבע - התנפל הנתבע על התובע, הכה אותו, שבר את משקפיו וצעק בפני הסובבים אותם כי התובע בולשיביק וכי הוא הכה אותו. לטענת התובע הדבר משפיל את ערכו גם כאדם וגם משום שהוא עורך דין לכן, מבקש להעניש את הנתבע ולהטיל עליו הוצאות משפט כדי שידע איך צריך להתנהג בארצנו בן אדם הגון.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1130 / 591

מקור ארכיוני:

bottom of page