top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

6120

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

משה ליפשיץ

אברהם הניגמן

צד ב':

רוחימוביץ

רובינשטיין

שופטים:

ז. אשור

עו"ד/מיצג צד א':

מ. בן-עמי

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי: הנתבע העליל עליו בפומבי כי השתתף בפוגרומים ברוסיה ולכן הוא מבקש להטיל עליו נזיפה, פיצויים וקנסות לפי גודל העבירה וכן הוצאת משפט.
הנתבע השיב כי: אמר שהוא מניח שהיה יכול להשתתף בפוגרומים אבל המושג השתתפות כולל בתוכו גם הגנה בשני הפוגרומים. אבל התובע היה ראוי שהוא יקרא לו גזלן. הדבר היה אחרי ברור במשפט אצל השופט הממלכתי והלה בפומבי אמר בפניו, שגזל חפצים שאינם שלו, שהיו רק שכורים אצלו.
השופטים כתבו כי המושג השתתפות בפוגרומים אינו נתון להתפרש באופן הגנה בשני הפוגרומים.
טענות הנתבע אינן מצדיקות אותם גם אם גזל חפצים שכורים, אין להגיד עליו שהשתתף בפוגרומים.
לכן הוחלט להטיל על הנתבע קנס בסך 100 גרוש מצרי לטובת קקל, 27 גרוש הוצאות משפט ו - 25 גרוש שכר עורך דין.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6120 / 1515.6

מקור ארכיוני:

bottom of page