top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

15 146

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

סמחה סוסו (טבריה)

רבקה אבו חנא , ג'והרה בת רבקה (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

קללה ובזיון 20.3.1920

תוצאת ההליך:

חיוב רבקה בקנס 200 גרושים ו10 גרושים הוצ' , זיכוי גוהרה

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1709

מקור ארכיוני:

bottom of page