top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

29

6945

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יהושע ארליך

שמעון רדומסקי

צד ב':

פ.ד. קשטין

פרידה

שופטים:

בדולח?

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טען כי קנה נייר אצל שותפו של הנתבע וכשקיבלו, הרים הנתבע קול צעקה כי התובע גנב את הנייר. הנתבע אמר כי לא ידע ששותפו מכר את הנייר, הוא רצה להיות נוכח בשעת שקילת הנייר ושלח איזשהו ילד להודיע שיחכו לו על מנת לעשות זאת ולא ימכרו. הנתבע היה מרוגז מאוד ולכן צעק, לטענתו, שהדבר נראה כמו גניבה. השופטים פסקו כי הביטוי מעליב ולכן הנתבע ישלם קנס לקקל על סך 500 מיל וכיסוי הוצאות משפט על סך 330 מיל.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ /פ-6945 / 615

מקור ארכיוני:

bottom of page