top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

24 197

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

אימיליה בת משה (טבריה)

יהודה בן מוראד אלקורדי וסמחה בת שלום אלקורדי (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

קללה ובזיון 18.4.1920

תוצאת ההליך:

המדינה חזרה מהאישום בשל וויתור המתלונן ,חיוב המתלונן 10 גרושים הוצ'

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1713

מקור ארכיוני:

bottom of page