top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1221

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

יעקב פרמן

אלכסנדר לויצקי

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

ד"ר מטמן-כהן.
המורה מיללר.
איצקוביץ.
בריקר קלמן.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי בלילה אחד יצא בחברת אנשים מהועד של חברת בנין בתים למחוסרי דירות, ובחוץ העליב אותו הנתבע באמרו כי הוא הציע לתת לו 10 אחוזים כשיעזור לו במכירת קרקע של החברה. התובע אומר כי הדברים לא היו מעולם וזהו עלבון המפחית את שמו של התובע גם כאדם וגם כמייסד החברה שנזכרה קודם, לכן הוא מבקש לברר את הדברים במשפט.
על גבי עטיפת התיק נכתב כי התובע בטל הקובלנה בג' אב תרפ"א.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1221 / 591

מקור ארכיוני:

bottom of page