top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

63 426

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

נגיב בן סאלח גריס (כפר שגרה)

סלים בן אברהים גריס (כפר שגרה) גריס אברהים (כפר שגרה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשמים ביזו ,קיללו, ותקפו המתלונן תוך כדי עימות

תוצאת ההליך:

זיכוי בשל חוסר ראיות

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1747

מקור ארכיוני:

bottom of page