top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1279

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ישראל נודלמן

חיים ויזל

צד ב':

לא ברור

זידמן

שופטים:

גורודיסקי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

ישראל שחטר.
שרה איזנברג.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע היה צריך לפנות את הבית בראשון לחודש. משלא פינה את הבית, בא התובע לשאול אותו מתי יפנה. אז התנפל עליו הנתבע בצעקות ובמכות מרוב המכות היד מאוד כאבה ואף לא יכול היה התובע ללכת לעבודתו. הנתבע טען כי התובע נכנס אליו לחדר בחרפות ונאצות גסות לכן הוא אחז בו והוציאו בחוזקה מהחדר. הוא לא הכה אותו. השופטים אמרו כי הנתבע לא היה צריך לעשות שימוש בכוח אולם ומפני שהתובע גרם למצב, הקטינו השופטים את עונשו של הנתבע והוא ישלם קנס לטובת קקל בסך 50 גרוש ויהשיב לתובע את הוצאות המשפט בסך 27 גרוש.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1279 / 594

מקור ארכיוני:

bottom of page