top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

18

235

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

רפאל דודזון

יחזקאל דנין

צד ב':

רבינוביץ

יעקובסון

שופטים:

ברזילי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

מדובר בפרשיה שנסבה סביב שעון שמושכן בקופת מלווה.
על הנתבע היה להשיב את השעון לתובע וזה לא רצה. התובע אמר לנתבע שכדאי לו שיחזיר את השעון כדי שלא יאלץ לומר לו מה שאמרה אישתו, שאביו של הנתבע גזל ועשק אותה. הנתבע כעס והכה את התובע עד שנפל למשכב למשך 3 ימים.
השופטים פסקו כי התובע העליב את הנתבע אולם הנתבע אשם שלא שלט ברוחו והעליב את התובע בפועל, לכן החליטו השופטים כי הנתבע ישלם קנס והוצאות משפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-235 / 588

מקור ארכיוני:

bottom of page