top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

3106

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יחזקאל גולדשטין

הרצל מוזיקנטסקי

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מרים רבינוביץ.
רחל גולדמן.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבעים העליבוהו וקראו לו - מרגל - לכן הוא מבקש להזמינם לדין ולענוש אותם בעד הביזיון שגרמו לו ולחייבם לשלם הוצאות משפט.
התובע מספר כי אצל רבינוביץ, שגר עימו, גרה אישה שהיתה חייבת שכר דירה בעד 3 שבועות ולא שילמה. היא לא רצתה לשלם והעבירה את חפציה לבית הנתבעת. התובע אמר לאישה שאין זה נכון עבורה ואז התנפלו עליו הנתבעים וקראו לו מרגל.
הנתבע טוען כי שמע צעקות: הצילו. כשיצא לגזוזטרא ראה אישה שביקשה מקום ללון בו כי גרשו אותה מהבית. אז צעק התובע על אימו: אני אסתום את פיך, אמרתי שאיננו מפחדים מפני מרגלים וגם אימי אמרה זאת. אחיו אמר עליו שהיה - בבקו מרגל.
השופטים סיכמו כי התובע התבטא בצורה בלתי מנומסת כלפי הנתבעת והשימוש במילה מרגל היתה בכונה לבזות את התובע.
על הנתבעים לשלם לתובע 27 גרוש מצרי מס משפט ו - 25 גרוש מצרי לטובת קקל.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-3106 / 597

מקור ארכיוני:

bottom of page