top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

72 481

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

שמעון ב מוסה שטריט (טבריה)

זכי בן רובין קיקי (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם קילל וביזה המתלונן

תוצאת ההליך:

המתלונן חזר מתלונתו חיוב המתלונן ב הוצ' משפט 10 גרושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1771

מקור ארכיוני:

bottom of page