top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

3246

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

צבי אבן טוב

צבי טבצ'ניק

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יונאי חיים.
גנוד משה.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע ופועלים אחדים, באו לברר עם מנהל העבודה, את עניין הפסקת העבודה שפרץ בגלל שלא מצא מנהל העבודה את החוזה. הנתבע התנפל על התובע והפועלים בחרפות וגידופים, כינה אותם ואת מנהיגי הפועלים: בולשיביקים אפסים, וספר להם כראיה לדבריו על יהודי אחד שרצה לבנות בית אך בגלל שהפועלים בולשיביקים, מחריבים את הארץ - הוא התחרט על זה.
על כן התובע מבקש לזמן את הנתבע לדין, לברר את הענין ולתבוע את עלבון כבודו וכבוד הפועלים בארץ.
הנתבע כתב כי העניין לא נוגע באופן אישי לתובע אלא למועצת פועלי יפו. הפועלים נוהגים על פי פקודות המנהיגים שהביאו את מצב העבודה בארץ לידי הרס וחורבן. לכן מועצת פועלי יפו צריכה להופיע כתובע והמשפט צריך להיות כבוררות.
הצד התובע לא הסכים לבוררות אלא למשפט ושוב זומן הנתבע. בסופו של דבר הנתבע השתמט ולא הגיע.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-3246 / 600

מקור ארכיוני:

bottom of page