top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1096

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

שלום שמרלינג

פסח שור

צד ב':

רובינשטיין

לא ברור

שופטים:

גליקסון

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אברהם שמעונוביץ.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם הפיץ שמועת שווא כי הוא, המאשים, הלשין על מישהו וזה גרם לו עלבון והוא דורש לקנוס את הנאשם.
הנאשם הודה אך אמר ששמע את הדברים ממי שסבל מההלשנה עצמה ולא בדה את הדברים.
השופטים שמעו את הצדדים ואת העד והחליטו כי הנאשם לא נשען על עובדה אלא רק על שמועה שהייתה השערה, על כן זהו מעשה לא הגון והנאשם ראוי נזיפה.
הנאשם ישלם הוצאות משפט 27 גרוש מצרי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1096 / 1515.2

מקור ארכיוני:

bottom of page