top of page

ביהמ"ש (ערכאה):

שנה:

26

69

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

תוכן המכתב - ציטוט:
בית משפט המחוזי בחיפה, החליט לבטל ברוב דעות פסק דין שהוצא על ידי בית משפט השלום העברי והוגש לאישור בית המשפט הנל.
החלטת בית המשפט המחוזי הנל, מלבד אי חוקיותה, הינה מעליבה מאוד ועלולה לשים לאל את כל עבודתנו. כל זמן שלא תבטל ההחלטה הזו, לא תהיה אפשרות להוציא לפועל את פסקי דיננו באיזו צורה שהיא אם לא נשנה את שם המוסד שלנו. עוד אתמול קראנו לאספת עורכי הדין העבריים בחיפה ובה הוחלט להגיש ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי לפני בית המשפט המחוזי לערעורים בירושלים. לשם זה נבחרה ועדה שתערך את טעמי הערעור ותגישם לאישור האסיפה השניה של עורכי הדין שנקבעה לימים הקרובים.
אולם אין אנו חושבים להסתפק בהגשת הערעור בלבד, אנו רואים בהחלטת בית המשפט המחוזי ביטול גמור של בתי משפטנו ואנו חוששים פן תקבל שאלת השם צורה רצינית ומסוכנת בבית המשפט לערעורים ואין אנו בטוחים כלל שהיא יכלה להפתר לטובתנו ואז נשקפת קטסטרופה לא רק לבית משפט השלום בחיפה כי אם לקיום כל בתי המשפט שלנו בארץ.
על כן יש בדעתנו לאחוז בכל האמצעים האפשריים על ידי פעולה מתאימה במרכזים ופעולה משותפת של כל בתי משפט השלום ביחד ואולי בעזרת הועד הלאומי וההנהלה הציונית בכדי לקדם את פני הרעה.
עוד טרם ידענו את הדרך בה צריך ללכת, אולם עליכם לדעתנו תכף לדון בשאלה זו ובהקדם להודיענו החלטתכם.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

אע"י 69 / 4572

מקור ארכיוני:

bottom of page