top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

24

3913

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

צפורה בת ציון

רחל פינמן ובעלה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת טענה בקובלנה כי הנתבעים העליבו אותה כשהעלילו עליה כי גנבה מהם תכשיטים ולכן עשתה אצלה המשטרה חיפוש ולא מצאה כלום. זו סיבת ההזמנה למשפט. התובעת דורשת לחייב את הנתבעים לשלם פיצוי למוסד לאומי תמורת העלבון, הוצאות משפט ושכר עורך דין.
במכתב המופיע בתיק כתוב כי הנתבעים סרבו לקבל את ההזמנה לדין ואמרו כי לא יזקקו למשפט השלום העברי. בכך הסתיים התיק.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-3913 / 600

מקור ארכיוני:

bottom of page