top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

81 21

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

שריף אלמנור מוכתאר כפר מעזר

אחמד אלהאדי מכפר מעזר

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם נכנס לביתו של המתלונן והתחיל לקלל אותו ולבזות אותו בביטויים שפוגעים בנימוס ובכבוד

תוצאת ההליך:

בשל הוכחת האשמה הוחלט להרשיע את הנאשם ב2 ג'ניה ו20 גרושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1793

מקור ארכיוני:

bottom of page