top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

2434

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יוסף חכם

שמחה וואליק

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מרדכי וינשטין
דוד גרינברג

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע והנתבע היו שותפים במאפיה. הנתבע עזב את השותפות והתובע סילק את כספו בצרוף מענק של 8 לירות מצריות. בחשבון היתה טעות ולא רצה הנתבע להשיב לתובע 492 גרוש. התובע מסר לנתבע כלים מהמאפיה לצורך תשלום חובו למשביר, וגם זאת לא הושב לו. בנוסף, נסע התובע עם הנתבע למשפט כעד וגם עבור הוצאות הדרך לא שילם לו החזר. בנוסף לכל אלה, הוציא הנתבע דיבתו של התובע ואמר שהוא פושט רגל ובכך גרם לסגירת המאפיה ולנזק כלכלי גדול לתובע. התובע דרש את כספו בחזרה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 2434/ 596

מקור ארכיוני:

bottom of page