top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

19

603

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יצחק הוז

דוד אידלסון

צד ב':

לידנפלץ

ברזילי

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

פיבין

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

חמישה ילדים ננשכו ברחוב - 4 ספרדים ואשכנזי אחד. השוטר, התובע, רץ להזעיק אמבולנס עם אחות ורופא. כששב למקום הארוע התברר כי אין מקום לכל ההורים אלא רק להורה אחד. לספרדי היו שם 2 ילדים לכן השוטר העלה אותו לרכב. הילד האשכנזי לא היה מוכן לעלות לאמבולנס ללא אביו והתנהג באופן שקשה היה לשלוט עליו. השוטר שראה זאת, הוריד את האב מהאמבולנס (אוטומוביל) והושיב במקומו את האב האשכנזי. ראה זאת הנתבע וקרא לעבר השוטר, כי זאת נבזות להוריד ספרדי ולהושיב במקומו אשכנזי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/ פ- 603 / 588

מקור ארכיוני:

bottom of page