top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

25

290

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב יפו

מקום שיפוט:

צד א':

רפאל תורג'מן

אפרים חרש

צדוק שלוש

צד ב':

ח. רוזנטל

ש. רפפורט

שופטים:

ש. רוזנבום

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע הואשם על ידי הנתבעים במהלך ישיבת האגודה שעסקה ברכישת מקרקעין בגבעת רמבם כי העסקה אינה טובה ואינה בטוחה, כי הוא דואג למוכר הערבי ומזייף וכו. במיוחד הדגיש התובע את העובדה שהדברים נאמרו בפני הרוכשים, שהם אנשים קשי יום שחסכו את מיטב כספם לרכישה. בית המשפט בחן את כל הביטויים וקבע האם מהווים דיבה או לא.
בית המשפט אינו מברר כלל דברים שאינם בני עונשים מבחינה פלילית ומפני שהם מסורים לשקול דעתו, טעמו והערכתו הפנימית של כל אחד. כפי הנראה בכך מבחין ביהמש בין דעה לעובדה. בנוגע לביטויים אחרים מוצא ביהמש כי לא הוכחה אמירתם. לגבי ביטויים אחרים מוצא ביהמש שנאמרו וכוונו לפגוע בתובע. למשל שהחוזה נערך במזיד באופן כזה שתנאיו מבטיחים את המוכר יותר מאשר את האגודה. דברים שנאמרו ונמצא בחוזה כי אינם נכונים אף הם נקבעו כדיבה. חלק מהנתבעים נמצאו זכאים, אחרים נמצא שפגעו בכבודו במובן של הפסד מוסרי ואולי חומרי.
המערער מציין שבקשתו שביהמש יברר את האמת שאחרת היה פונה לביהמש הממשלתי אם כל מטרתו היתה רק להעניש את הנתבעים.
מתנגד לכך שעסקן ציבורי לא יזכה לפיצוי. מציע שבמקום פיצוי יקבע לפחות קנס.
ביהמש קבע כי ביקורת על פעולות הועד, גם אם אינה צודקת, מותרת, אלא אם יש בה דברים מעליבים או שקרים, וזאת לא הוכח.
לפיכך דוחים הערעור.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פ- 1515/6

מקור ארכיוני:

bottom of page