top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

31

7659

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

זלמן לונדין

א. גולני

צד ב':

אריה יפה

אסתר ייבין

שופטים:

ש. גולדברג

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

איתמר קליש - גר ברמת גן
משה ריסין - גר בשכונת הפועלים בתל-אביב

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע האשים את מנהל בנק השרון בגביית ריבית כפולה ובחשבונות נפוחים לאלה שאינם יודעים חשבון. על מנת להוכיח דבריו, התכנסה הנהלת הבנק. לאחר שהתובע השמיע את דבריו, כעס הנתבע ואמר לו שאם הוא חושב כך על אחרים , אזי הוא עצמו גנב.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 7659/ 617

מקור ארכיוני:

bottom of page