top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

889

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אסתר עוזיאל

ויקטוריה קורדובה (מערערת)

צד ב':

י. ריסאן?

ש. מאיר

שופטים:

אברהם הני....

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אסנה רירה.
סיניורה כבאי.
שינה קולצינסקיה.
פלור גאזיס.
קורין באריזני.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קבלה כי הנתבעת זרקה עליה אבן שפצעה אותה ואיימה כי גם להבא לא תתן לה מנוחה. על כן היא תבעה אותה וביקשה להענישה בחומרה כדי שלא תעשה זאת שוב.
הנתבעת הכחישה. אמרה כי לא היא זרקה אבן וכי מיד אחרי שמישהו זרק עליה אבן, היא באה לחצרה והתנפלה על בני ביתה.
העדה העידה כי באותה עת ישבה עם עוד כמה אנשים אצל התובעת וראתה כי הנתבעת נגשה לחצר, הביטה לצדדים וזרקה את האבן שיכלה לפגוע בילד. הענף הגן עליו והאבן פגעה בידה של התובעת שכעסה והתרעמה דרך הגדר על בני ביתה של הנתבעת. בתור תשובה הם שוב היכו אותה.
השופטים הסיקו כי הוכח כי הנתבעת פגעה באופן קשה בתובעת בזריקת האבן וקבעו כי עליה לשלם קנס לטובת קקל בסך 30 גרוש מצרי, והוצאות משפט בסך 27 גרוש מצרי.
המערערת/הנתבעת ביקשה להזמין עדים כדי להוכיח שהיא לא זרקה את האבן ולהפך, התובעת ובעלה פגעו בה ובאמה.
העדות של המערערעת העידו על פגיעות התובעת ובעלה במערערת ובאמה אך לא יכלו להגיד מי זרק האבן בתובעת ואחדות מהן לא ראו את זריקת האבן.
העדות של התובעת העידו שראו כי זרקה אבן בתובעת ורק משום הגנת עץ הזית, היתה המכה קלה.
הוברר לשופטים כי זריקת האבן על ידי הנתבעת נתקיימה על פי 3 עדויות ולא הוכחה על ידי עדותיה של הנתבעת.
על הפגיעות הנגדיות של התובעת התברר משפט מיוחד ולכן במשפט ______ לקחתן בחשבון.
לפי זה החליטו השופטים לאשר את פסק הדין של המדרגה הראשונה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-889 / 640.5

מקור ארכיוני:

bottom of page