top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1262

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יהודה עצטה

אהרון נדאף

חיים רוזי

צד ב':

ריטמן

לא ברור

שופטים:

אשור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

שלום כסאר.
שלמה שרין.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבעים התנפלו עליו ללא כל סיבה בשעת העבודה, חרפו אותו, היכו אותו והשליכו את כלי עבודתו החוצה מהחדר שעבד בו. כמו כן, הוסיף וסיפר התובע בשעת המשפט כי חיים רוזי שם אצבעותיו בתוך עיניו, דחף אותו והוא נפל על מסמר ונפצע. בגלל הפציעה לא יכל לעבוד אחר כך מספר ימים. על כן הוא דרש לחייב את הנתבעים בנזק ובושת.
הנתבעים הכחישו את האלמות ואמרו כי רק רבו איתו כי הוא דיברם עם הפועלים שלהם שיפסיקו לעבוד אצלם.
השופטים קבעו כי לפי העדות, הנתבעים עשו בתובע מעשי אלמות ואילו התובע לא עבד בשל כך יום אחד. על הנתבעים לשלם לתובע שכר יום עבודה, הוצאות משפט וקנס לטובת קקל.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1262 / 594

מקור ארכיוני:

bottom of page