top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

18

203

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ברוך גורלסקי

ליב שטרן

צד ב':

קרוגליקוב

פולני

שופטים:

יחיאלי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

שרשבסקי.
לודליפול.
אברהם וולפנאל.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע פגש את התובע ואמר כי סופר לו שהתובע הודיע לממשלה כי הנתבע הוא נתין גרמני. הדברים נאמרו ברבים.
לאחר חקירת עדים רבים החליטו השופטים כי אין כל יסוד להאשמת הנתבע את התובע ועליו לחזור בו מדבריו בפניו.
בנוסף, על הנתבע לשלם הוצאות משפט בשך של 10 גרוש.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-203 / 588

מקור ארכיוני:

bottom of page