top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

3230

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

דוד לוי

ד"ר מאיר

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי עבד כסניטר בעיריית תל אביב והנתבע פיטר אותו כי טען שקיבל שוחד מערבי. התובע טוען כי יש לו תעודה מהשופט נופך שאצלו התברר המשפט עם הערבי, כי זה שקר מוחלט. לכן מבקש להזמין את הנתבע לדין ולחייבו: 1. לשלם את ההיזק הנגרם לתובע מהפיטורין. 2. להטיל עליו קנס לטובת קקל בעד העלבון.
בתיק מופיע מכתב בחתימתו של דיזינגוף כי הנתבע הוא הרופא הסניטרי של העיריה והוא נמצא תחת השגחת הועדה הסניטרית ולכן אין הוא אחראי לפיטורין ואין העיריה יכולה להרשות לו להופיע במשפט. בתיק מופיע מכתב נוסף שכתב הנתבע והוא אומר כי היות והענין קשור בתפקידו כפקיד, אין הוא מורשה להופיע כפרט בפני המשפט. בכל דרישה יש לפנות לעיריה.
בתיק מופיעים מכתבים של משפט השלום לעיריה ולד"ר מאיר בהם נכתב כי על הרופא להופיע במשפט אחרת יחשב משתמט. אין פסק דין או פרוטוקול בתיק.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-3230 / 600

מקור ארכיוני:

bottom of page