top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

1604

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

דוד ויסברוד

שמואל גוטהולף

צד ב':

ש. רובינשטיין

א. ינובסקי

שופטים:

א. הניגמן

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי בעת ברור עניין כספי בין הצדדים, אמר הנתבע בקול רם: אתה הבאת אסון על 4 יהודים בפטרוגרד. דברים אלה הם עלבון ועלילת שוא. התובע מבקש לברר את הנושא וגם לקנוס את הנתבע על הוצאת לעז.
הנתבע מתאר את מה שקרה בפטרוגרד כשקנה בית עבור התובע, וזה לא שילם לסרסורים שטיפלו במכירותו.
השופטים החליטו לדחות את התביעה משום שהדבר קרה לפני זמן רב ומפני ששני הצדדים עלבו זה בזה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1604 / 592

מקור ארכיוני:

bottom of page