top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

60

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

Yehezkel Mizrahi

צד א':

Saadya Itzhaki

Ezra Kokia

The Chief Execution Officer, Jerusalem

צד ב':

לא ידוע

Levanon

Frumkin

שופטים:

Acting Chief Justice

Levanon

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

הוצל"פ

נושא:

תאור המקרה:

העותרים פנו למשיב 1 בבית המשפט המחוזי בבקשה להכריז על חלק מהנכס הממושכן לטובת המשיב 2, כנכס למטרות צדקה. העתירה הנוכחית לבג"ץ הינה למתן צו שיורה למשיב 1 להשהות את הליכי מכירת נכס המקרקעין ממשוכן. בית המשפט דוחה העתירה וקובע כי אין זה מסמכותו להתערב בהליכי ביניים כערכאת ערעור של בית המשפט המחוזי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page