top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

50

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Muhammad Ahmad Abu Laban

Haj Hamid Abu Laban and Hassan Abu Laban

Ahmad Abu Laban

The Director of Lands

צד ב':

לא ידוע

Ex Parte.

Baker

שופטים:

Corrie

Eliash

עו"ד/מיצג צד א':

Ex Parte.

Ex Parte.

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

קנין/מקרקעין

נושא:

תאור המקרה:

עתירה לביטול עיקול שנעשה על חלקתו של העותר על ידי שני שופטים בית המשפט המחוזי בטענה כי לא היו מוסמכים לכך. בית המשפט דוחה את העתירה בקובעו כי אין על רשויות רישום המקרקעין חובה לברר האם ההוראה לעקל נעשתה בסמכות.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page