top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

53 368

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

חביב אנטראווס (טבריה)

דינה בת הרצל אלבנה (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

העלבה ופגיעה בכבוד במתלונן

תוצאת ההליך:

חזרה מאישום בשל חזרת המתלונן מהתלונה , חיוב המתלונן ב 10 גרושים הוצ'

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1735

מקור ארכיוני:

bottom of page