top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

5784

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

חיים שריברמן

דב הלמר

צד ב':

רוחימוביץ

א. רובינשטיין

שופטים:

א.ג. חנוך

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבע נגש אליו ברחוב ודרש ממנו חוב פעוט של 20 גרוש מצרי. אנשים נאספו לקול צעקותיו והוא קרא לתובע בכינויים: מנוול, נבזה, זולל וסובא. לכן מבקש התובע שבית המשפט יטיל על הנתבע פיצויים מתאימים.
הנתבע טען כי התובע קרא לו מנוול עוד קודם לכן בפגישה אחרת. עוד אמר כי לא נתכוון להעליב אלא רק לגבות את חובו. התובע ביקש כי אשת הנתבע לא תהיה הנושה כי היא העליבה אותו והנתבע הסכים לכך ורק הוא תבע את החוב.
השופטים סיכמו כי העלבון נעשה כדי לגבות את החוב ולא כדי להעליב, וכי התובע העליב קודם את הנתבע והחליטו כי יש להסתפק בתשלום קנס של הנתבע לקקל בסך של 25 גרוש מצרי והוצאות משפט בסך 27 גרוש מצרי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5784 / 1515.6

מקור ארכיוני:

bottom of page