top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

3247

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

חוה אידים

שרה בילה הולוביטש

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

א.ל. ____

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מר יעקב פרבשטין.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבעת העליבה את התובעת בפני אנשים שהיא גנבה ממנה תרנגולת וחצי חבית שעורים. התובעת גורסת כי מדובר בתרנגולת שברחה מהלול וכשהבינה שהיא של הנתבעת, החזירה לה אותה. העד מספר כי תמיד יש ריב ביניהם. גם לגבי השעורים יש עד ששמע שבעלה של התובעת אמר שהביא חצי חבית שעורים.
בסופו של עמוד הפרוטוקול כתוב, ציטוט: הצעת השלום לא נתקבלה.
הוחלט לדחות את התביעה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-3247 / 600

מקור ארכיוני:

bottom of page