top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

20

987

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

הניה מרגלית

שאול לוין

צד ב':

ש. רובינשטיין

לא ברור

שופטים:

א.ש. ולדשטין

עו"ד/מיצג צד א':

יעקב כהן

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת באה לבקש נדבות אצל הנתבע שאמר לה שאין לו פרוטה ולה יש בבנק אלפים ולכן שאלה מדוע היא מקבצת נדבות.
לטענת התובעת, אז הכה אותה הנתבע והשליך אותה מהמדרגות, עד שהיא כמעט שברה את רגלה. לכן היא מבקשת מבית המשפט לשים לב לבקשתה ולחייב את הנתבע בקנס. הנתבע טוען כי התובעת קללה אותו ואילו התובעת טוענת שקיללה אותו רק אחרי שהכה אותה. לתובעת אין עדים.
נראה כי הייתה במהלך המשפט הצעה להשכין שלום בין הצדדים, אך זו לא נתקבלה.
השופטים החליטו כי היות והתובעת לא הביאה הוכחות והודתה כי קללה את הנתבע, זהו עלבון הדדי.
השופטים החליטו לדחות את התביעה מחוסר הוכחות ומשום שאינה מבוססת.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-987 / 640.2
פסק התיק נמצא גם ב פ- 591

מקור ארכיוני:

bottom of page