top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

103

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Pro- phy-lac-tic Brush Co.

Registrar of Trade Marks

צד ב':

לא ידוע

Khayat

שופטים:

Chief Justice McDonnell

Seligman

עו"ד/מיצג צד א':

Kantrovitch

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

קנין/מקרקעין

נושא:

תאור המקרה:

עתירה כנגד החלטת המשיב להתנות רישום של סימן מסחר המורכב משתי מילים, רק אם אחת מהן תוסר. בית המשפט הפך את החלטת המשיב בקובעו כי מיסן המסחר Perma-Grip אינו מתאר את איכותם או אופים של המוצרים- מברשות- ולכן אין מניעה לרשום את סימן המסחר.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page