top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

69

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Israel Rosenberg

Haya Rosenberg

Reuben Frankel

Chief Execution Officer, Jaffa.

צד ב':

לא ידוע

Grunwald

Frumkin

שופטים:

Corrie

Goitein

עו"ד/מיצג צד א':

No Appearance

No Appearance

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

שטרות

נושא:

תאור המקרה:

העותר והמשיבה 3 הינם נושים של המשיב 2. העתירה היא כנגד החלטת המשיב 1 לחלק את החוב בין הנושים באופן פרופורצונאלי לטענות המשפטיות של כל אחד מהנושים, זאת למרות שהופקד סכום של 384 לירות אצל אדם בשם אליאב לוי. העותר טוען לקדימות ביחס למשיבה 3 כיוון שמר לוי חתם על שטר ערבות ביחס לחוב אליו. בית המשפט קבע כי המשיב 1 היה צריך להכריע תוך התייחסות לשטר הערבות, ולכן התיק מוחזר אליו להכרעה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page