top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

28

6602

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

ועד פועלי רחובות

ועד הפועל של מועצת המושבה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אליעזר גרשנזון.
ליב חסין.
הולצמן.
גורוחובסקי ___?
ש. תמרי.
משה בן ישעיהו.
גרשון רוזנסקי.
חיים בן אשר.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

המדובר במשפט בוררות בין נותן עבודה ופועליו. הבוררות נערכה בין התובע - בא כוחם של הפועלים, נותן העבודה וועד המושבה.
לאחר פסק הדין בבוררות, החליט הנתבע לבטל אותו כי טען שהוא אינו תואם לזה שנתקבל בבוררות עצמה. כלומר, טענו לזיוף/תיקון/שינוי. התובעים ראו בכך האשמה בזיוף.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6602 / 613

מקור ארכיוני:

bottom of page