top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

20

770

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

שרה ליפשיץ

מנדל קוגל

צד ב':

א.ש. ולדשטיין

רפאל _________

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

דב ליפשיץ

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

משה נטע לוין - חנות סנדלרות נווה שלום.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בעלה של התובעת סיפר בשמה אודות סכסוך של אישתו עם הסנלדר בגין כסף עבור עבודת תיקון נעליה ונעלי בנם. הבעל טוען כי הנתבע העטה חרפה על אישתו בגידופיו וחרופיו הגסים. הנתבע צעק על התובעת ברחוב כי תשלם לו ומייד לאחר שצעק עליה ברחוב, היא אמרה לו כי היא תקרא אותו לדין. פגש אותה הנתבע שוב ברחוב ותבע כי תשלם לו רבע גרוש מצרי, או שתמסור חזרה נעליה על אף שהלכה בהן כבר. הנתבע אמר שהתובעת קראה לו - ייפאסקונדיאק איד.
התובעת אמרה כי הנתבע קרא לה - יאכנע (בתיק כתוב יחנה עם ניקוד), אז נכנסה התובעת לחנות והחלה לבכות על העלבון.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-770 / 588

מקור ארכיוני:

bottom of page