top of page

 עורכי הדין בתקופת המנדט

יחידה זו של המרכז לתולדות הפרופסיה המשפטית כוללת את רשימת כל עורכי הדין ועורכות הדין אשר הוסמכו בארץ-ישראל המנדטורית ועד קום המדינה - 1,342 במספר. מעבר לתיעוד השמי, מטרת חטיבה זו, לשמש בסיס ליצירת רשומה ביוגרפית לכל אחד מעורכי הדין. 42 רשומות כבר הושלמו ומופיעות באתר. אלו רשומות אודות עורכות הדין הראשונות בארץ-ישראל המנדטורית, אשר פורסמו בספרם של אייל כתבן רות הלפרין תמר טראו ז'יטניצקי, עורכות הדין הראשונות בארץ ישראל 1930-1948 (2009).

 

לצד אלו, מופיעות באתר רשומות ביוגרפיות נוספות, והמאגר ממשיך להיבנות באופן שוטף. רשימת השמות נבנתה בעמל רב, כאשר בבסיסה רשימת שמות עורכי הדין אשר מופיעה בספרו של עו"ד גבריאל שטרסמן, עוטי הגלימה. הרשימה, לפי שטרסמן, הופקה מאלפון בלשכת עורכי הדין. עם זאת, בחלק מהשמות שיבושים, שינויים ותוספות. לפיכך, מוצגים להלן כל מופעי השמות, כפי שאותרו במקורות שונים, דוגמת העתון הרשמי של אותה תקופה (Palestine Gazette), תיקים ארכיוניים רבים, ועוד. 

 

ככל הניתן, הרשומות כוללות את כותרת נייר הפירמה של עורך.ת הדין, תמונתו.ה, מספר הרשיון, רקע ביוגרפי, הפניות למאמרים אודותיו.ה, אזכורים של מאמרים וספרים שחיבר.ה, פסקי-דין בהם הופיע.ה, מסמכים נוספים, ועוד. השמות המיוצגים באמצעות קישוריות כוללים ביוגרפיות מלאות, עד כמה שניתן אודות אותן דמויות. הרשומות הביוגרפיות נתונות וכפופות לשינויים ולעדכון שוטף. 

 

אנו פונים לכל מי שברשותו מידע אודות עורכי דין המופיעים ברשימה (קרובים של עורכי הדין, סטודנטים, אשר חיברו עבודות אודות עורכי הדין, חוקרים ואחרים), ליצור עמנו קשר, על מנת שנוכל להשלים את הרשומות ולעבותן.

רשימת עורכי הדין תקופת המנדט.jpg

רשימה שמית של עורכי הדין בתקופת המנדט

ת
ש
ר
ק
צ
פ
ע
ס
נ
מ
ל
כ
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
הצג עוד
bottom of page