top of page

"שופטים, בתי משפט ומשפטים" - תערוכה חדשה של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס

26 באוקטובר 2022

"שופטים, בתי משפט ומשפטים" - תערוכה חדשה של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס

לכבוד תחילת שנת הלימודים, שמח המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס להשיק תערוכה חדשה: "שופטים, בתי משפט ומשפטים". 

תערוכה זו היא השלישית בסדרת תערוכות של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס. באמצעות מסמכים ומוצגים היסטוריים, התערוכה מתמקדת בקבוצה הפרופסיונלית של השופטים, הפועלים במסגרת טריבונלים שיפוטיים שונים. 

בתצוגה מסמכים ותעודות אודות משפטים היסטוריים מפורסמים; אודות הפרוצדורה שהייתה נהוגה בבתי המשפט; אודות שופטים; אודות בתי משפט; פסקי דין; ואודות תיקי בתי המשפט ובתי הדין בערכאות שונות בתקופת המנדט.

bottom of page