top of page

ביוגרפיות חדשות

25 ביולי 2022

ביוגרפיות חדשות

12 ביוגרפיות חדשות של עורכי דין עודכנו באתר, באדיבותם של ד"ר נעמה בן זאב וד"ר גל אמיר, העורכים מחקר רחב יריעה אודות עורכי הדין הפלסטינים בסמוך לאחר קום המדינה

bottom of page