top of page

על שאלת כבודם ומעמדם של רופאים בשלהי התקופה-העות'מאנית ובימי המנדט-הבריטי על ארץ-ישראל

14 בספטמבר 2021

על שאלת כבודם ומעמדם של רופאים בשלהי התקופה-העות'מאנית ובימי המנדט-הבריטי על ארץ-ישראל

פורסם מאמרי (בשיתוף עם ד"ר בועז שנור): "דברים לא נכונים ועובדות לא אמתיות, הפוגעות בכבודי בתור רופאה ואיש": על כבודם ומעמדם של רופאים טרם קום המדינה". המאמר פורסם בגליון האחרון של כתב העת "קורות". במחקר זה אנו מבררים את שאלת כבודם ומעמדם של רופאים בשלהי התקופה-העות'מאנית ובימי המנדט-הבריטי על ארץ-ישראל, כפי שבאו לידי ביטוי ב"תביעות-כבוד" שסבבו סביב עולם הרפואה. קרי – תביעות שבמרכזן הגנה על מי שטענו (בדרך כלל רופאים) כי עלבו בהם או הוציאו דיבתם, עד כדי נקיטת אלימות כלפיהם; לעומת טענת הנתבעים (בדרך כלל מטופלים), כי התובעים פגעו בהם קודם לכן (פגיעות דוגמת זמני המתנה ממושכים , אדישות, התעלמות , עלבונות וטיפול -רפואי רשלני), ולכן הגיבו כפי שהגיבו. מבין  דרך דיונים משפטיים אלו, אנו בוחנים כיצד השתקף מעמד הרופאים באותה תקופה, והאם וכיצד השתנה. זאת מתוך הבנה שתביעות-הכבוד מעידות על מעמד הרופאים ועל יחסי מטפל-מטופל. במקביל, אנו מראים כיצד משתקפות התפתחות הרפואה ומערכת-הבריאות, מעמדן ומעמד הפרופסיונלים בתביעות-הכבוד, וכן כיצד תביעות-הכבוד הניבו גם תוצרים ותובנות אתיות חשובות. 

bottom of page