top of page

קול מהעבר

15 בפברואר 2021

קול מהעבר
ד"ר לוטה הנמן-שטראוס, מראשונות עורכות-הדין בארץ-ישראל המנדטורית. מראשונות משרד המשפטים ומראשונות השופטות במדינת-ישראל. פרטים ומסמכים חדשים אודותיה מוצגים, בפורטל זה לחקר הפרופסיות הרפואית והמשפטית. ​חלק נכבד בפורטל זה מוקדש לנשים הראשונות בפרופסיות - לתיעוד פועלן ותרומתן להתגבשות המקצועות החופשיים בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל. בתמונה: ד"ר לוטה הנמן-שטראוס (באדיבות פרופ' כתבן)
bottom of page